Tietoja antroposofisesta lääketieteestä


Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdfAntroposofinen lääketiede perustuu tieteelliseen ajatteluun

Antroposofinen lääketiede edustaa yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista lääketiedettä. Se perustuu vankasti perinteiseen biolääketieteeseen, laajentaa näkemyksen siitä ja lisää siihen sekä diagnoosin että hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden antroposofiasta käsin.

Jos laitetaan hakusana ”anthroposophic medicine” tiedejulkaisuhakukoneisiin kuten PubMed, Embase/Emtree, tai Cochrane-library, ilmestyy satoja tutkimusjulkaisuja kertahaulla. On arvioitu, että antroposofisen lääketieteen piirissä ilmestyy vuosittain yli sata julkaisua. 

Tutkimus antroposofisen lääketieteen piirissä käyttää erilaisia tutkimusmetodeja riippuen siitä, mikä on tutkittavan aiheen kysymyksen asettelu. Metodit kattavat koko valikoiman RCT:sta standardisoituun tapaustutkimukseen. Näin syntyy syklisen evidenssimallin mukaan reilu sata tiedejulkaisua vuodessa.

Osa näistä tutkimuksista on hyvin suunniteltu ja tuo luotettavia tuloksia, osa on heikompia – kuten aina lääketieteessä, jos tutkimuksen kohde on elävä ihminen.

Syksyllä 2006 on ilmestynyt ensimmäinen laaja katsaus koskien saatavilla olevaa tieteellistä tutkimusta ja alaa koskevaa kirjallisuutta antroposofisen lääketieteen käytöstä, vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista Anthroposophic Medicine: Effectiveness, Utility, Costs Safety. Englanninkielinen teos perustuu Sveitsin valtion sosiaaliturva/eläkelaitoksen (Schweizerisches Bundesamt für Sozialversicherung) toimeksiannosta suoritettuun tutkimukseen koskien lääketieteen täydentäviä hoitomuotoja, ns. Health Technology Assessment (HTA) raporttiin. Kyseinen tutkimus oli osa kansallista täydentävää lääketiedettä arvioivaa ohjelmaa PEK (PEK = Praxis Evaluation Komplementärmedizin). Tutkimustuloksen seurauksena sveitsiläinen potilas saa 1.8.2017 alkaen virallisesti perussairausvakuutuksesta korvausta lääkärin antamista mm. ALn hoidoista. Lue lisää Sveitsin tilanteesta.

Kirja on tämän HTA-raportin pohjalta täydennetty ja siihen on otettu uudempia tutkimuksia mukaan, kuitenkin niin, että sen loppupäätelmiä ei ole muutettu. 

Laajasisältöisin katsaus ALn alalla tehtyihin tutkimuksiin pohjaa 195 kliiniseen tutkimukseen ja 2090 tapauskertomukseen, jotka analysoitiin käyttäen strukturoituja (stratified) mittareita evaluaatioon ja vertailuun. Raportti sisältää yleiskatsauksen saatavilla olevaan tieteelliseen kirjallisuuteen koskien vaikuttavuutta, kustannuksia ja antroposofisen lääketieteen turvallisuutta.

AL:ttä opetetaan useissa lääketieteellisissä tiedekunnissa yliopistoissa useissa maailman maissa. ALn professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Witten/Herdecke yliopistossa Saksassa ja Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM Bernin yliopistossa Sveitsissä. Usea ALn tutkimuskeskus julkaisee vuosittain yhteensä yli sata tutkimusta AL:stä.

Tuoreimat Antroposofisen lääketieteen tiedejulkaisut vertaisarviointilehdissä

Sveitsin tilanne 2019

Sveitsi on hyväksynyt täydentäviä hoitoja korvattavaksi pakollisesta sairausvakuutuksesta. Potilas saa 1.8.2017 alkaen virallisesti perussairausvakuutuksesta korvausta lääkärin antamista hoidoista seuraavilla aloilla:
antroposofinen lääketiede
• klassisen homeopatia
• perinteinen kiinalaisen lääketiede
• yrttilääkintä (Herbal Medicine)
Hoitavalta lääkäriltä edellytetään pätevyyttä yhdellä näistä Sveitsin lääketieteellisen yhdistyksen hyväksymistä neljästä oppialasta.

Poliittinen päätös asiasta syntyi, kun Sveitsin parlamentti hyväksi 16.6.2017 hallituksen esityksen antaa näille neljälle hoitomuodolle sairausvakuutuslaissa sama asema kuin tavanomaisille lääketieteellisille hoidoille.
Sveitsiläiset äänestivät kahdeksan vuotta sitten, 17. toukokuuta vuonna 2009, perustuslakia koskevassa kansanäänestyksessä valittujen täydentävien hoitomuotojen ottamisesta mukaan pakollisesta sairausvakuutuksesta jaettaviin hoitokorvauksiin. Kaksi kolmesta sveitsiläisestä kannatti täydentävien hoitojen korvattavuutta. Kokeiluluontoisesti, väliaikaisen asetuksen perusteella äänestystä koskevia terapiamuotoja on korvattu perussairausvakuutuksesta jo vuodesta 2012.

Lain mukaan vain ne palvelut, jotka ovat tehokkaita, asianmukaisia ja kustannustehokkaita (liittovaltion sairausvakuutuslain 32 §: n vaatimukset) voidaan kattaa sairausvakuutuksesta. Uuden lakipykälän (perustuslain artikla 118 a) keskeinen vaatimus on, että pakollisella sairausvakuutuksella (perusvakuutuksella) on katettava myös täydentävän lääketieteen erityispalvelut. Täydentävät hoidot rinnastetaan siis tehon, turvallisuuden ja taloudellisuuden suhteen erityispalveluihin.
Sveitsin liittoneuvosto on nyt todennut, että korvattavaksi hyväksytyt täydentävät hoitomuodot täyttävät tehokkuutta koskevat lakisääteiset määräykset, jotka takaavat hoidon laadun ja turvallisuuden.

Tuore päätös on tärkeä niille kansalaisille, joilla ei ole yksityistä vakuutusta sekä niille, joille tavanomaisen lääketieteen tarjoamat keinot saattavat aiheuttaa suuremman terveysriskin kuin täydentävät hoidot.

Lähde
Bundesamt für Gesundheit BAG 2017. Komplementärmedizin: Vergütung neu geregelt. Medienmitteilungen 16.6.2017. https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67050.html

(Päivitetty 6.1.2023)