lue lisää...
www.iaap.org.uk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Uusi kirja

lue lisää

www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Antroposofiset lääkevalmisteet

Mitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?

Antroposofiset lääkevalmisteet (= Antroposofiset lääkkeet = Antroposofiset valmisteet) sisältävät lähinnä luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä. Ne valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: Ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina. Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC=Anthroposophic Pharmaceutical Codex) ohjeita.
Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti. (Lisätietoja: kts. Syventävä kirjallisuus farmaseutille ja lääketieteen ammattilaisille).

Antroposofiset lääkevalmisteet ja EU-lainsäädäntö

EU:n säännöstö ei tunnista antroposofisia lääkevalmisteita sellaisinaan, (Direktiivit 2001/83/EY artiklat 10a, 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19).
Direktiivin mukaan

(14. 1 artikla: Ainoastaan sellaisiin homeopaattisiin lääkkeisiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset, voidaan soveltaa erityistä, yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä: — ne annostellaan suun kautta tai ulkoisesti; — lääkkeen merkinnöistä tai mistään niihin liittyvistä tiedoista ei ilmene erityistä terapeuttista käyttötarkoitusta; — niissä on riittävä laimennusaste lääkkeen vaarattomuuden takaamiseksi; erityisesti lääke ei saa sisältää joko enempää kuin yhden 10 000 osan kantatinktuurasta tai enempää kuin yhden sadasosan pienimmästä tavanomaisessa lääkehoidossa (allopatia) käytetystä annoksesta niiden vaikuttavien ainesosien osalta, joiden mukanaolo allopaattisessa lääkkeessä edellyttää lääkemääräystä.)

(16. 2 a artikla Otetaan käyttöön yksinkertaistettu rekisteröintimenettely, jäljempänä ”perinteiseen käyttöön perustuva rekisteröinti”, sellaisia kasvirohdoksia varten, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: a) niiden käyttöaiheet soveltuvat yksinomaan perinteisille kasvirohdos- valmisteille, jotka koostumuksensa ja käyttöaiheensa puolesta on tarkoitettu ja suunniteltu käytettäväksi ilman, että lääkäri tekee diagnoosin, antaa lääkemääräyksen tai valvoo hoitoa; b) ne on tarkoitettu annosteltaviksi vain tietyn vahvuisina tai tietyillä annostuksilla; c) ne on tarkoitettu annosteltaviksi suun kautta, ulkoisesti ja/tai inhalaationa; d) perinteiselle käytölle asetettu 16 c artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen määräaika on kulunut umpeen; e) lääkevalmisteen perinteisestä käytöstä on riittävät tiedot; valmisteesta on voitava erityisesti osoittaa, ettei se ole haitallinen tietyissä erikseen määritellyissä käyttöolosuhteissa, ja lääkevalmisteen farmakologisia vaikutuksia tai tehoa voidaan pitää uskottavina pitkään jatkuneen käytön ja kokemuksen perusteella).

(10 a artikla viittaamalla yksityiskohtaiseen tieteelliseen julkaisuluetteloon, että lääkevalmisteen sisältämällä aineella tai aineilla on vakiintunut asema lääkkeellisessä käytössä sekä tunnustettu teho ja hyväksyttävä turvallisuustaso)

Suurin osa antroposofisia valmisteita ei kuitenkaan voida määrittää Direktiivi 2001/83/EY mukaan homeopaattisiksi valmisteiksi tai perinteisiksi rohdosvalmisteiksi eri syistä: antotavan vuoksi (ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina), kokoonpanon/koostumuksen vuoksi (samassa valmisteessa aineosat voi olla peräisin eläimistä, kasviksista ja mineraaleista) ja vaikuttavien aineosien eri pitoisuuksien vuoksi (kantalious-D30).

Antroposofisen lääketieteen lähestymistapa on hyvin yksilöllinen ja tämän vuoksi antroposofisten lääkevalmisteiden sortimentin on oltava runsas (tällä hetkellä yli 2000 valmistetta). On aivan selvä, etteivät taloudelliset eivätkä henkilöresurssit esimerkiksi 10 a artiklan vaativan yksityiskohtaisen tieteellisen julkaisuluettelon laatimiseen tai tavallisten farmaseuttisten tuotteiden rekisteröinti-/myyntilupamenettelyn vaativan dokumentaation tuottamiseen näin isolle valmisteiden määrälle riitä kenelläkään lääkevalmistajalla. Myös antroposofisten lääkevalmisteiden yksinkertainen rekisteröinti kaikissa 28 (27) EU:n jäsenmaassa 14.1 artiklan (homeopaattisena) tai 16.2 artiklan (perinteisenä kasvirohdosvalmisteena) mukaan voi olla jo ylittämätön haaste.

Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.

Antroposofisia valmisteita on käytetty useissa EU maissa pitkään, minkä johdosta ne ovat osoittaneet olevansa turvallisia. Turvallisuus on varmistettu nykyään lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa. Ne on tuotettu korkein laatuvaatimuksin ja niiden tulisi olla kaikkien EU kansalaisten / potilaiden saatavana soveltuvan ja järkevän säätelyn pohjalta.

Säätelyn aikaansaamiseksi antroposofisten valmisteiden suhteen toimii voittoa tavoittelematon “European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products”, ESCAMP. Se toimii kehittääkseen näiden valmisteiden tieteellisen arvioimisen standardeja turvallisuuden ja tehon/vaikuttavuuden toteamiseksi noudattaen systeemilähestymistä. Tämä käsittää (a) terapiasysteemin kuvauksen, (b) koko systeemin empiirisen arvioinnin ja (c) sen osatekijöiden eli antroposofisten valmisteiden arvioinnin. Pohjaten tähän tieteelliseen työskentelyyn ja huomioiden olemassa olevat rajat voidaan kehittää mielekäs sääntely EU:ssa. ESCAMP pyrkii aloitteellaan aikaansaamaan aineistoa tähän hyväksymisprosessiin, joka pyrkii saattamaan antroposofiset, ihmiskäyttöön tarkoitetut tuotteet laajemmin säätelyn piiriin.

Antroposofiset lääkevalmisteet ja Suomen lainsäädäntö

Direktiivi 2001/83/EY artiklat 10a, 14 ja 16 ja Direktiivi 2001/82/EY artiklat 17 ja 19 on sovellettu lääkelaissa (395/87).
Artikla 5 a § käsittää "perinteiset kasvirohdosvalmisteet" ja artikla 5 b § homeopaattiset valmisteet. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu 1 momentin mukaisilla homeopaattisilla menetelmillä esim. antroposofisiin valmisteisiin. Lisätietoja FIMEAn kotisivuilla.

Antroposofisten lääkevalmisteiden saatavuus Suomessa

Käytössä ollut määräaikainen kulutukseen luovuttamislupa tietyille nimetyille antroposofisille valmisteille päättyi vuoden 2018 lopussa. Tästä syystä 1.1..2019 lähtien enää vain pieni määrä WELEDAn vapaan kaupan valmisteita on saatavilla. Suomessa. Helixorin mistelivalmiste on edelleen saatavilla, mutta vaatii reseptin ja eritysluvan.

Valtaosa Weledan ja Walan lääkevalmisteista on saatavilla ilman reseptiä Saksan apteekeista. Henkilöt, jotka haluavat käyttää antroposofisia valmisteita, voivat hankkia tarvitsemansa valmisteet omaan käyttöönsä toisesta ETA-maasta. Tuonnissa sovelletaan normaaleja henkilökohtaisen tuonnin rajoituksia: 12 kk käyttömäärä itse ETA-alueelta tuotuna, 3 kk:n määrä ETA-alueen apteekista esim. internetin kautta tilattuna. Ne valmisteet, joihin vaaditaan Saksassa resepti, tarvitsevat ns. Eurooppalaisen reseptin.

Syventävä kirjallisuus farmaseutille ja lääketieteen ammattilaisille

Anthroposophic Pharmaceutical Codex (APC). Edition 4.1, 2018 Download pdf

Anthroposophische Pharmazie.Grundlagen, Herstellprozesse, Arzneimittel. Dr. Peter Alsted Pedersen (Hrsg.) Prof. Dr. Ulrich Meyer (Hrsg.). 1. Auflage, korrigierter Nachdruck 2017, 807 Seiten gebunden.Salumed Verlag GmbH, Berlin.
ISBN: 978-3-928914-31-4

Homöopathisches Arzneibuch 2018 Digital Amtliche Ausgabe (HAB 2018) 2018 Deutscher Apotheker Verlag CD-ROM plus Online CD-ROM ISBN 978-3-7692-7228-4

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Maahantuojat

WELEDA

Lisätietoja WELEDAN lääkkeistä: www.weleda.de

Circlum Farmasia Oy (maahantuoja)
Hämeentie 7
00530 Helsinki
puh: 029 340 0250
fax: 029 340 0269
e-mail: info@circlumfarmasia.fi
www.circlumfarmasia.fi


WALA

Lisätietoja WALA:n kosmetiikasta: www.wala.de

Itu Biodyn Oy (maahantuoja)
Asentajankatu 5
00880 Helsinki
Puh. +358 (0)9  774 30 10
Fax. +358 (0)9  698 82 14
Itu@itubiodyn.fi
 


HELIXOR

Lisätietoja Helixor:n lääkkeistä www.helixor.de

Pharma-Lion Oy (maahantuoja)
c/o Circlum Farmasia Oy

Hämeentie 7
00530 Helsinki
puh: 029 340 0250
fax: 029 340 0269
e-mail: info@circlumfarmasia.fi
www.circlumfarmasia.fi


(Päivitetty 20.2.2019)