www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Mistelivalmisteita Suomessa

Antroposofisia valmisteita ovat abnobaVISCUM®, HELIXOR®, Iscador®, Iscucin®.

Antroposofinen ja fytoterapeuttinen terapiasuunta poikkeaa toisistaan misteliuutosten valmistuksen  ja käytön suhteen:

Myyntiluvat

Lääkevalmisteet Helixor ja Iscador ovat olleet rekisteröitynä vuodesta 1985 “rohdoksena” ja näin ollen saatavilla Suomen apteekeista lääkärin kirjoittaman reseptin perusteella. EU:n lääkevalmisteita koskeva lainsäädäntö muuttui, jolloin käsite “rohdos” poistui käytöstä. Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea joutui uusimaan siihen saakka rohdoksena hyväksyttyjen valmisteiden myyntilupa käytännön perustuen uusittuun lääkelakiin. Ylimenokauden päättyessä Iscador putosi pois listalta, koska Weleda AG ei hakenut uutta myyntilupaa..

Helixor Heilmittel GmbH kuitenkin toimitti uudet hakemukset myyntiluvan saamista varten. Tämä tapahtui loppuvuodesta 2007. Sittemmin asian käsittely on edennyt siihen vaiheeseen, että Helixorin myyntilupahakemus hylättiin 9.9.2013.

Helixor ja Iscador saatavissa potilaskohtaisella eritysluvalla

Tilanne 9.9.13 jälkeen:

Koska valmisteilla ei ole Suomessa voimassa olevia myyntilupia, tulee valmisteille hakea reseptillä ja hoitavan lääkärin hakemuksella potilaskohtaiset erityisluvat. Tämä siksi, että valmisteet ovat olleet ja luokitellaan edelleen reseptivalmisteiksi Suomessa. Hoitavan lääkärin tekemä erityislupahakemus arvioidaan potilaskohtaisesti hakemuksessa kerrottujen erityisten sairaanhoidollisten syiden pohjalta.

Hakemuslomake on saatavissa tästä linkistä: http://www.fimea.fi/download/21153_Erityislupahakemus.pdf

Lainsäädäntö

Perusteita erityisluvan myöntämiseen löytyy tiivistettynä Fimean sivuilta tästä linkistä: http://www.fimea.fi/ammattilaiset/erityisluvat .

Asetuksen 868/2005, 10b:n mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050868 ) :”Lääkelaitos voi myöntää lääkelain 21 f §:ssä tarkoitetun erityisluvan, jos yksittäisen potilaan, taikka yksittäisen eläimen tai eläinryhmän hoitoon ei ole käytettävissä muuta hoitoa tai tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta. Erityislupa voidaan myöntää myös silloin kun potilasryhmän tai väestön hoitamiseksi tai sairauden ehkäisemiseksi ei ole käytettävissä myyntiluvallista lääkevalmistetta ja erityisluvan myöntämiselle on erityisen painavia syitä. Potilasryhmäkohtaista erityislupaa myöntäessään Lääkelaitoksen tulee ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean mahdollinen asiaa koskeva lausunto.”

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785 muutoksineen: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785)

3§ …Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon…. 6§ Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan…